วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 16 ประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555

- ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยบอกข้อดีและข้อจำกัดเกี่ยวกับ

 • การใช้ Tablet ในเด็กชั้นประถมศึกษา
 • การใช้ Tablet ในเด็กชั้นอนุบาล
- ในฐานะที่เป็นครูปฐมวัย จึงควร...

 • ทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยคิดว่าเป็นเพียงสื่อชนิดหนึ่ง
 • บริหารจัดการวิธีการใช้ให้เหมาะสม
 • ไม่สามารถนำสื่อตัวนี้มาใช้ให้เป็นทั้งหมดของการเรียนการสอน
 • สื่อที่นำมาสอนส่วนใหญ่ควรเป็นสื่อสามมิติ ต้องเป็นสื่อที่สามารถจับต้องได้ เนื่องจากเด็กต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้
- รูปแบบการเรียนรู้จากการสอน

 • การบรรยาย
 • การวิเคราะห์ (แสดงออกโดยการเขียน Mind Map)
 • การลงมือปฏิบัติจริง
 • การค้นคว้าเพิ่มเติม
 • การสรุปความคิด (โดยการเขียน Graphic Organizer)
 • การมอบหมายงาน
 • การระดมความคิด/การมีส่วนร่วม
 • กระบวนการในการแก้ไขปัญหา
 • การทดลอง คือ การปฏิบัติจริง และการนำผลการทดลองมาเป็นความรู้
 • การดูตัวอย่าง (โดยการดูโทรทัศน์ครู)
*ดูโทรทัศน์ครู*

 • เรียนรู้นอกโรงเรียนกับโรงเรียนในป่า

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=19

     องค์กรภายใต้ชื่อ"โรงเรียนในป่า" ถูกจัดตั้งขึ้นภายในประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก บทบาทของครูคือพาเด็กไปที่สถานที่กลางแจ้ง ประมาณสัปดาห์ละครั้งตลอดปี การเรียนในป่าจะทำให้เด็กทำงานอย่างอิสระเพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง การเรียนในป่าเป็นการผสมผสานทั้งการศึกษานอกโรงเรียน,การศึกษาสิ่งแวดล้อมและการเล่นสนุก เด็กได้สำรวจสิ่งต่างๆในธรรมชาติ เด็กสามารถกำหนดสิ่งท้าทายด้วยตนเองและยังทำให้เด็กมีประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ จากการได้สำรวจ การทดลองและการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

*งานที่ได้รับมอบหมาย*

- ลิงก์เว็ปต่า่งๆ ได้แก่

 • บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • เพลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15 ประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555

- มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งจัดในเวลา 14.00-16.00 น.


ชื่อฐานกิจกรรม "ขั้วเหมือนผลัก ขั้วต่างดูด"

อุปกรณ์การทดลอง ได้แก่ แม่เหล็ก,ช้อน-ส้อม,กุญแจ,ก้อนหิน,กิ๊ฟติดผม,กระจก,
คลิปหนีบกระดาษ,สร้อยข้อมือ,กล่องเหล็ก,ไม้บรรทัดเหล็ก-พลาสติก และที่ตัดเล็บ

นักศึกษาแนะนำกิจกรรมและใช้คำถามก่อนการทดลอง
โดยให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจากการตอบคำถาม

นักศึกษาสาธิตและอธิบายคุณสมบัติของแม่เหล็ก

ให้เด็กได้ทดลองด้วยตนเอง

หลังจากการทำกิจกรรม ก็ประทับตราสัญสักษณ์ให้เด็กๆ

สมาชิกกลุ่ม ดังนี้
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ ฤาชา
2. นางสาวนฎา หาญยุทธ
3. นางสาวขัวญชนก เจริญผล
4. นางสาวศิริวรรณ เสากำปัง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14 ประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555

- อาจารย์ตรวจกิจกรรมที่ต้องนำไปจัดในวันที่ 18 กันยายน
- อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงกิจกรรมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งหาตัวแทนที่มีความสามารถ
- อาจารย์แจ้งเรื่องแผนการจัดกิจกรรมในสัปดาห์หน้า พร้อมทั้งให้นักศึกษาจัดเตรียมอุปกรรณ์และป้ายชื่อของน้องๆ

 - ความรู้ที่ได้รับ

- การนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ
- การนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

1. เคลื่อนไหวและจังหวะ
 • การใช้พลังงาน
 • เสียง/ดนตรี
 • การเคลื่อนไหวร่างกาย
2. ศิลปะสร้างสรรค์

 • การผสมสี
 • ใช้คำถาม
 • การทดลอง
 • การบันทึกผล
3. เสริมประสบการณ์ : เป็นกิจกรรมที่สามารถทดลองให้เด็กเห็นได้

 • ธรรมชาติรอบตัว
 • เนื้อหาสาระต่างๆ
4. กลางแจ้ง
 • เกมต่างๆ เช่น ลูกโป่งใส่น้ำ
5. เกมการศึกษา : เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ โดยเน้นเนื้อหา
 • จับคู่
 • ภาพตัดต่อ
 • ล็อตโต้
 • อนุกรม
 • โดมิโน
 • จิ๊กซอว์
 • อุปมา-อุปมัย
 • เรียงลำดับเหตุการณ์
- กิจกรรมที่นำไปจัดในวันที่ 18 กันยายน

"ขั้วเหมือนผลัก  ขั้วต่างดูด"
วัสดุ- อุปกรณ์

 - แม่เหล็ก
 - วัสดุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ เช่น คลิปดูดกระดาษ,ไม้บรรทัดเหล็ก,ลูกกุญแจ,ตะปู เป็นต้น
 - วัสดุที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ เช่น ก้อนหิน,ดินสอ,ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น

แนวคิด
    แม่เหล็กเป็นของแข็งชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถดูดสารบางชนิดได้ โดยทั่วไป แม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือกับขั้วใต้ โดยกฎของแม่เหล็ก คือ ขั้วต่างกันจะดูดกัน และขั้วเหมือนกันจะดูดกัน

วิธีทดลอง
    ให้เด็กๆเลือกวัสดุที่เตรียมไว้ให้ และทดลองโดยการนำแม่เหล็กมาดูดและสามารถบอกได้ว่า วัสดุไหนที่แม่เหล็กดูดได้และวัสดุไหนที่แม่เหล็กดูดไม่ได้

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13 ประจำวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555

- ส่งป้ายนิเทศน์พร้อมฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์

ผลงานการจัดป้ายนิเทศน์

- ส่งสมุดวิธีการทำดอกไม้และใบไม้

สมุดวิธีการทำดอกไม้และใบไม้
สมาชิกกลุ่ม
นางสาวขวัญชนก เจริญผล
นางสาวศิริวรรณ เสากำปัง
นางสาวศิวรักษ์ ดาดวง

* ส่งการทดลองวิทยาศาสตร์กลุ่มละ 4 คน (เรื่องสีเต้นระบำ)*

แนวคิด
       แรงตึงผิวเป็นคุณสมบัติของของเหลว(เป็นแรงที่เกิดขึ้นบริเวณที่ผิวของของเหลวสัมผัสกับของเหลวอื่นหรือผิวของแข็ง) เมื่อใส่สารลดแรงตึงผิวลงเล็กน้อยในของเหลว  สารลดแรงตึงผิวจะไปลดแรงตึงผิวของของเหลว เพื่อให้เกิดกระบวนการต่างๆง่ายขึ้น เช่น การเกิดฟอง การทำให้เปียก และกระบวนการทำความสะอาด เป็นต้น

วัสดุ-อุปกรณ์

  - จาน
  - นมสด
  - น้ำยาล้างจาน
  - สีผสมอาหาร
  - หลอดหยด

ขั้นตอน

 1. เทนมลงในจาน วางทิ้งไว้ให้นมนิ่งๆ
 2. หยดสีผสมอาหารลงไปตรงกลางจาน สีละ 1 หยด
 3. หยดน้ำยาล้างจานลงบนสีผสมอาหารทีละ 1 หยด หรือใช้ cotton bud ชุบน้ำยาล้างจาน จุ่มลงไปตรงกลางสีที่หยดไว้(ซึ่งสามารถหยดน้ำยาล้างจานลงไปได้เรื่อยๆ)และสังเกตการเปลี่ยนแปลง

สรุป

  - เมื่อหยดสีลงในนม ลักษณะของสีจะเป็นหยดๆ ไม่มีการกระจายตัว เพราะว่าน้ำนมมีแรงตึงผิวที่พยายามที่จะยึดผิวหน้าของน้ำนมไว้
  - เมื่อหยดน้ำยาล้างจาน ซึ่งมีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวลงไปในน้ำนม จึงทำให้สีที่อยู่ในน้ำนมกระจายตัวและสามารถวิ่งได้ในบริเวณที่มีแรงตึงผิวลดลง


- ให้นักศึกษาไปจัดกิจกรรมในวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม โดยมีหัวข้อดังนี้
 • เสียง
           - ลูกโป่ง
           - การเดินทางของเสียง
           - ระดับน้ำที่มีผลต่อระดับเสียง
 • การเปลี่ยนแปลง
           - ปิ้ง/ย่าง
           - นึ่ง/ต้ม
           - ทอด
 • แม่เหล็ก
            - ขั้วต่าง-ดูด
            - ขั้วเหมือน-ผลัก
            - ของเล่น
- จัดกลุ่ม 4 คน ได้หัวข้อเรื่อง"ขั้วเหมือนผลัก ขั้วต่างดูุด"พร้อมกับเขียน
 • ชื่อกิจกรรม ,วัสดุ-อุปกรณ์
 • แนวคิด,วิธีการดำเนินกิจกรรม
 • ป้ายชื่อให้เด็ก
- ดูโทรทัศน์ครูเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์มา 1 เรื่อง แล้วตอบคำถามว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12 ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

- นักศึกษาจัดป้ายนิเทศน์และเขียนวิธีการทำดอกไม้สำหรับจัดป้ายนิเทศน์ กลุ่มละ 3 คน


ผลงานการจัดป้ายนิเทศน์
สมาชิกกลุ่ม
นางสาวขวัญชนก  เจริญผล
นางสาวศิริวรรณ  เสากำปัง
นางสาวศิวรักษ์  ดาดวง

บันทึกการอบรม วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555


 - ผลงานที่ได้รับจากการอบรม

การทำดอกพุทธรักษาและการเข้าช่อ

การทำดอกกุหลาบจากกระดาษทิชชู

บันทึกการอบรม วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555

- มีการอบรมการจัดป้ายนิเทศน์ โดยอาจารย์ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และวิธีการทำดอกไม้และใบไม้ไว้สำหรับตกแต่งป้ายนิเทศน์ ซึ่งผลการอบรมมีดังนี้

ดอกไม้และใบไม้แบบต่างๆ


ดอกกุหลาบและใบไม้